ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ค่านิยมองค์กร  (Core Value) :  "ทำงานเป็นระบบ ครบถ้วนบริการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้"

ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1033530886

รหัส Smis 8 หลัก :  33012002 

รหัส Obec 6 หลัก : 530886

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สตรีสิริเกศ

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : satreesiriket

ที่อยู่ : 879 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ 33000 

โทรศัพท์ 045612868 โทรสาร 045620642

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

เขตพื้นที่บริการ:

- ตำบลเมืองเหนือ

- ตำบลเมืองใต้

- ตำบลโพธิ์ รับเฉพาะ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10

- ตำบลหนองครก รับเฉพาะหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 

  (ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเท่านั้น ไม่หมายรวมหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 

  ที่ไปตั้งใหม่และอยู่นอกเขตเทศบาล)

- ตำบลหญ้าปล้อง รับเฉพาะ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11

- ตำบลน้ำคำ รับเฉพาะหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11

- ตำบลโพนข่า รับเฉพาะหมู่ที่ 6 (ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเท่านั้น)

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2482

อีเมล์ : satreesiriket@ssk.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.ssk.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/s.siriket

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : 

world class standard school

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 0.5 กม. 

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 1 กม. 


ที่มาของที่ดิน       
ปกครองมาตั้งแต่เดิม โดยการโค่นร้างถางป่าจับจองและซื้อจาก

“ขุนอุทัศระบิน (นายละม้าย  โกมณเฑียร)  ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 3  แปลง 

บริเวณโรงเรียน     แบ่งเป็น  3  ส่วนคือ

    -  สิริเกศ 1 มีพื้นที่     9   ไร่   1  งาน   35.7   ตารางวา

    -  สิริเกศ 2 มีพื้นที่    13   ไร่  3  งาน   32   ตารางวา

    -  บ้านพักศึกษาธิการจังหวัด (ศ.ก.)  มีพื้นที่  3   ไร่   1  งาน 76.8  ตารางวา

รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น   26  ไร่  2  งาน  82  ตารางวา    

ดร.ภูมิภัทร  มาลี 

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ