อาคารสถานที่

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ตารางแสดงจำนวนอาคารเรียนถาวร – อาคารชั่วคราว


ชื่ออาคาร ชื่อแบบอาคาร

เอกอลงกรณ์ (อาคาร 1) 216 ด

ทวิราชสุดา (อาคาร 2) 312

ตรีวลัยลักษณ์ (อาคาร 3) 424

จตุบงกชรัตน์ (อาคาร 4) 318

เบญจนัดดา (อาคาร 5) 206

ฉัตรานุสรณ์ (อาคาร 6) 324 ล ตอกเข็ม

อาคาร 7 324 ล

อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น -

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 101 ล / 27

อาคารศูนย์สิ่งแวดล้อมศรีสะเกษ -

อาคารอนามัยโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน -

ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นศาลาเกียรติยศสตรีสิริเกศ -

หอวัฒนธรรม -

ศูนย์กีฬา กรมสามัญ

ศูนย์อาหาร -

โรงฝึกอาคารดนตรี มพช.2

อาคารเรียนเกษตร มพช.2

อาคารคหกรรม มพช.2

อาคารอุตสาหกรรม -

อาคารสหกรณ์โรงเรียน -

อาคารเรียน 32ล/55ก

ลานเอนกประสงค์ (โดมสตรีสิริเกศ) -

สรุปจำนวนอาคารสถานที่

อาคารเรียน 7 หลัง

อาคารประกอบ 15 หลัง

บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง

บ้านพักครู 3 หลัง

บ้านพักพนักงานบริการ 1 หลัง

อาคารบ้านพักพนักงานบริการ 8 หน่วย