ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ค่านิยมองค์กร (Core Value) : "ทำงานเป็นระบบ ครบถ้วนบริการ บนพื้นฐานของความรู้"

ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1033530886

รหัส Smis 8 หลัก : 33012002

รหัส Obec 6 หลัก : 530886

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สตรีสิริเกศ

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : satreesiriket

ที่อยู่ : 879 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ 33000

โทรศัพท์ 045612868 โทรสาร 045620642

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2482

อีเมล์ : satreesiriket@ssk.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.ssk.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

world class standard school

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 0.5 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 1 กม.


ที่มาของที่ดิน
ปกครองมาตั้งแต่เดิม โดยการโค่นร้างถางป่าจับจองและซื้อจาก

“ขุนอุทัศระบิน (นายละม้าย โกมณเฑียร) ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 3 แปลง

บริเวณโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

- สิริเกศ 1 มีพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 35.7 ตารางวา

- สิริเกศ 2 มีพื้นที่ 13 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา

- บ้านพักศึกษาธิการจังหวัด (ศ.ก.) มีพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 76.8 ตารางวา

รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 26 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา

ดร.ภูมิภัทร มาลี

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ