ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

อดีตนักเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรียนรวมกับนักเรียนชายของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แยกนักเรียนออกจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

พ.ศ. 2482 ตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ ขณะนั้นมีครู 7 คน มีนักเรียนชั้น ป.3 , ป.4 และ ม.1 (ม.1 รับนักเรียนหญิงล้วน ส่วน ป.3 และ ป.4 รับทั้งชายและหญิง)

พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ ส่วนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียน และพระราชทานนาม “ สิริเกศ ” จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็น โรงเรียนสตรีสิริเกศ

พ.ศ. 2518 โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2520 ได้รับอาคารสถานที่จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่งย้ายออกไปอยู่สถานที่ใหม่ทำให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีอาคารสถานที่เพิ่ม ขึ้น โรงเรียนสตรีสิริเกศจึงมีบริเวณ 2 ส่วน คือ ด้านสตรีสิริเกศ 1 และด้านสตรีสิริเกศ 2

พ.ศ. 2528 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษาทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2529 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

พ.ศ. 2537 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

พ.ศ. 2554

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สาม

- ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล(World-Class Standard 3) เพื่อเป็นการต่อยอดให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการด้วยการสร้างภาคี และเครือข่าย โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership) เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนมุ่งไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลจึงได้ทำบันทึกตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อความสัมพันธ์พิเศษ กับสถาบันการศึกษา 3 ประเทศ คือ มหาวิทยาลัยเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา, โรงเรียนก๊วกห็อคเฮ้ว จังหวัดเฮ้ว (เว้) ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยซีหนานหลินเย่ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วัฒนธรรม นักเรียน ครูและหลักสูตรการเรียนการสอน พ.ศ. 2556

- ได้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556


พ.ศ. 2557

- ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตรุ่นที่ 2

พ.ศ. 2558

- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนาธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประเภทมัธยมศึกษา โดยกระทรวงวัฒนธรรม


พ.ศ. 2559

- ได้รับโล่รางวัลการบริหารจัดการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ OBECQA และร่วมนำเสนอนิทรรศการและผลงานการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ


พ.ศ. 2562

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ มหาชน) รอบที่สี่


- ได้รับงบจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 47,480,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564


พ.ศ. 2563

- ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว


พ.ศ. 2564

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ในการเข้าร่วมประกวดหน่วยงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2563


พ.ศ. 2565

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเภทสตรีทพาเหรด ดิวิชั่น 2 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย