วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปี พ.ศ. 2568 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สมนามพระราชทาน สืบสานศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 ระดับมาตรฐานสากล"

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ ผ่านการใช้ทักษะทางสังคม แห่งศตวรรษที่ 21 โดยฝึกทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา ฝึกประสบการณ์จริงตามบุคลิกภาพความถนัด

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ฝึกทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผ่านช่องทางการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยมีการสะท้อนผล และวิจัยพัฒนาผ่านการใช้ PLC

3. พัฒนาทบทวนเป้าหมายและเงื่อนไขเทคนิควิธีการขับเคลื่อนพันธกิจการสร้างสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์นามพระราชทานสู่การปฏิบัติงาน

4. พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะรองรับการคัดกรองความถนัดและบุคลิกภาพผู้เรียน โดยส่งต่อสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนในการศึกษาต่อผ่านแฟ้มสะสมผลงาน

5. พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้แบบ Online and Onsite รองรับสื่อ ทักษะตามตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ชุดแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนจัดทำแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนตามข้อตกลงครูและเครือข่ายความร่วมมือ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะการสื่อสาร ทำงานร่วมกับความคิดขั้นสูง เห็นคุณค่าตนเอง และการเป็นพลเมืองของสังคม โดยมีผลงานเชิงนวัตกรรมแสดงความถนัดของตนเอง

2. ครูมีหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีคลังสื่อทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา และมีคำอธิบายระดับคะแนนเกณฑ์คุณภาพหน่วยฐานสมรรถนะ และแบบรายงานผลการวิจัยและพัฒนาชั้นเรียน

3. โรงเรียนมีบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ตามเงื่อนไขภาระงานและเป้าหมา มาตรฐานประกันคุณภาพด้านครูและบุคลากร

4. โรงเรียนมีแผนการเรียนตามกลุ่มความถนัดและบุคลิกภาพของผู้เรียน และมีแฟ้มสะสมผลงานแสดงความรู้ความรู้ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้เรียน

5. โรงเรียนมีระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Online and Onsite และแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ตามข้อตกลงความร่วมมือ

กลยุทธ์ (Strategy)

1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลงานของสมรรถนะรายวิชา

2. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลฐานสมรรถนะผ่านช่องทาง Online and Onsite

3. พัฒนาระบบประเมินผลงานเชิงสมรรถนะผ่านข้อตกลงการปฏิบัติงาน

4. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ

5. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ผ่าน Online and Onsite