ผลงาน รางวัล ความภาคภูมิใจ 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

รางวัลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566


ระดับชาติ


ระดับจังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลผู้บริหาร, ครู, บุคลากร ปีการศึกษา 2566


ระดับนานาชาติระดับชาติระดับภาค / ภูมิภาคระดับจังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษา

- นายภูมิภัทร มาลี   รางวัล เหรียญทอง

ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

- นายปกิรนันท์ นามจันทรา  รางวัล เหรียญทอง 

ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

- นางนิธินันท์ ธนจิตต์สิน  รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
                    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

- นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ รางวัล เหรียญทอง  

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

- นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ รางวัล เหรียญทอง 

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active teacher
    ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

- นางวรลักษณ์ สายเชื้อ รางวัล เหรียญทอง 

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

- นางกิ่งแก้ว แดงงาม รางวัล เหรียญทอง 

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการรางวัลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

- นางสาวเขมิสรา เพียการุณ    ครูผู้ควบคุม   คณะครูกลุ่มสาระศิลปะฯ

รางวัล 1 เหรียญเงินอันดับที่ 4 ประเภทแสตนดาร์ด (รับใบประกาศนียบัตร) และ อันดับ 5 ประเภทละตินอเมริกา (รับใบระกาศนียบัตร)

- นายธีภพ พันแสน    ครูผู้ควบคุม   นางมุสิกมาศ อาษาศรี

รางวัล 2 เหรียญทองแดง จากประเภทแสตนดาร์ดและประเภทละตินอเมริกา

- เด็กชายฐิวัช พันแสน    ครูผู้ควบคุม   นางมุสิกมาศ อาษาศรี

รางวัล อันดับ 4 ประเภทแสตนดาร์ด และอันดับ 5 ประเภทตะลุง (รับใบประกาศนียบัตร)

- เด็กชายธนภัทร ปรัชญาประเสริฐ   และเด็กหญิงกิตตินันท์ ล้อชูเกียรติ์  ครูผู้ควบคุม   นางมุสิกมาศ อาษาศรี

รางวัล อันดับที่ 4 ประเภทตะลุง (รับใบประกาศนียบัตร)

- เด็กชายภาสกรณ์ พันธเสน และเด็กหญิงพิชญ์สินี มโนรัตน์    ครูผู้ควบคุม   นางมุสิกมาศ อาษาศรี

ระดับภาค / ภูมิภาค